Karta parkingowa 2014

Strona główna - Poradnik - Karta parkingowa 2014

Karta parkingowa 2014


Karta parkingowa jest jedynym dokumentem uprawniającym Osoby niepełnosprawne do parkowania na "kopertach".

Karta parkingowa jest dokumentem o standardzie międzynarodowym, który obowiązuje nie tylko na terenie Polski, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jednak w poszczególnych krajach członkowskich obowiązują odrębne przepisy wynikające z prawa drogowego dla danego kraju, a co się z tym wiąże, odrębne ulgi i uprawnienia dla niepełnosprawnych.

Kartę parkingową mogą uzyskać osoby posiadające ważne orzeczenia :

  • osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności i znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się,
  • osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się i kodami w orzeczeniu 04-O (choroby narządu wzroku) lub 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna),
  • osoba do 16 roku życia ze znacznie ograniczonymi możliwościami samodzielnego poruszania się.
Aby otrzymać kartę parkingową, należy złożyć następujące dokumenty: - kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności (należy mieć ze sobą oryginał do potwierdzenia), - kserokopię dowodu osobistego, - fotografię (3,5 x 4,5 cm), - na miejscu wypełnia się wniosek na odpowiednim formularzu, - trzeba także uiścić opłatę skarbową w wysokości 25 zł (przy składaniu wniosku podawany jest numer konta bankowego, na które należy wpłacić kwotę) Kartę parkingową należy umieścić za przednią szybą pojazdu samochodowego, w miejscu widocznym umożliwiającym jej odczytanie. Karta parkingowa potwierdza uprawnienia: